การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน มทร.ล้านนา ลำปาง

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน มทร.ล้านนา ลำปาง    วันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาและงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน มทร.ล้านนา ลำปาง โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้ 1.  ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร ...

โครงการกำกับติดตามการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินโครงการกำกับติดตามการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา  2560 เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานรายงาน SAR ระดับสถาบัน และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับสถาบันในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในทุกกระบวนการที่รับผิดชอบมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินต่อไป ...

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมนักศึกษา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ บัณฑิต 3D ตามความเหมาะสม   {gallery}news/08{/gallery}

โครงการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2560

โครงการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2560 บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2560 โดยมีวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ...

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรนี้ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ...

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติสำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 2561

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติสำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560  วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติสำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 โดยมีวิทยากรคือ รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร ...

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา ...

บุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ ห้องแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา และ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ...

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปวส. ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560

มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปวส. ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม1 อาคารอำนวยการ  โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้ ดร.ไกรลาศ ดอนชัย ประธานกรรมการ, อ.สุรีย์พร ใหญ่สง่า กรรมการ, อ.พิมพ์หทัย บำรุงกิจ กรรมการ, อ.ศิรดา ปินใจ ...

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนางานมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557        เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์  ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้จัดโครงการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนางานมหาวิทยาลัย ...

ประชุมระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วิชาศึกษาทั่วไป (GE)

ประชุมระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วิชาศึกษาทั่วไป (GE)           เมื่อวันที่  3 เมษายน 2558 เวลา 09.30 -12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์  ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   ได้จัดประชุมระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วิชาศึกษาทั่วไป ...

kamagra dublin kamagra gel ireland kamagra jelly ireland kamagra ireland viagra ireland viagra dublin vardenafil generic uk vardenafil uk kamagra australia super kamagra australia kamagra oral jelly perth kamagra sydney kamagra jelly kamagra melbourne kamagra jelly australia kamagra jelly kamagra australia viagra brisbane viagra melbourne Viagra sydney