การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา หริรักษาพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจยิ่ง คงประเสริฐ ดร.สุเทพ ทองมา และอาจารย์อุษา แก้วศิลป์ ดำเนินการตรวจประเมินการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชี้แจงรายละเอียดข้อมูล หลักฐานเอกสารอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และสมศ. ทีปรากฏในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

                การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังกล่าว ทางคณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินและการตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษา จากนั้น ดำเนินการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนนักศึกษา/ผู้นำนักศึกษา และตรวจเยี่ยมประเมินห้องสมุด/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ สังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนคณะกรรมการตรวจประเมิน ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลเพิ่มเติม และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามรายงานผลการประเมินตนเอง

                โดยในวันที่  19 มิถุนายน 2557  เป็นขั้นตอนการตรวจประเมินวันสุดท้าย โดยมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผล ร่างรายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจา ผลปรากฏว่าภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมการประกันคุณภาพอย่างสมบูรณ์ โดยได้นำหลักการของ PDCA มาใช้ในการพัฒนางาน ตามพันธกิจอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้แผนปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย นำพามหาวิทยาลัยก้าวสู่ระดับสากลต่อไป

 

 

 • 1(1)
 • 23
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 32
 • 552(1)
 • 554(1)
 • 555(1)

 

kamagra dublin kamagra gel ireland kamagra jelly ireland kamagra ireland viagra ireland viagra dublin vardenafil generic uk vardenafil uk kamagra australia super kamagra australia kamagra oral jelly perth kamagra sydney kamagra jelly kamagra melbourne kamagra jelly australia kamagra jelly kamagra australia viagra brisbane viagra melbourne Viagra sydney