โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนางานมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

       เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์  ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้จัดโครงการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนางานมหาวิทยาลัย  แก่คณาจารย์ และบุคลากร ประจำหลักสูตรวิชาต่าง ๆ ณ  อาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ   เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมให้ข้อคิดการทำงานด้านการบริหารหลักสูตรการศึกษา  พร้อมร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยก้าวไปข้างหน้าสู่สากล ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่าในปีการศึกษา 2557 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้กำหนดให้มีการดำเนินการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายในถึงระดับหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร การให้หน่วยงานได้พัฒนาการดำเนินงานโดยใช้หลัก PDSA  พัฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และแผนปรับปรุงและ พัฒนาของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีบุคลากรสายสอน และสายสนับสนุนร่วมโครงกว่า 100 คน

 • IMG_1041
 • IMG_1044
 • IMG_1047
 • IMG_1048
 • IMG_1049
 • IMG_1056
 • IMG_1062
 • IMG_1066
 • IMG_1087
 • IMG_1098
 • IMG_1110
 • IMG_1112
 • IMG_1114
 • IMG_1124

 

kamagra dublin kamagra gel ireland kamagra jelly ireland kamagra ireland viagra ireland viagra dublin vardenafil generic uk vardenafil uk kamagra australia super kamagra australia kamagra oral jelly perth kamagra sydney kamagra jelly kamagra melbourne kamagra jelly australia kamagra jelly kamagra australia viagra brisbane viagra melbourne Viagra sydney