ประชุมระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วิชาศึกษาทั่วไป (GE)

ประชุมระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วิชาศึกษาทั่วไป (GE)

          เมื่อวันที่  3 เมษายน 2558 เวลา 09.30 -12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์  ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  

ได้จัดประชุมระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วิชาศึกษาทั่วไป (GE) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แก่คณาจารย์ ผู้สอนวิชาต่าง ๆ

ณ  ห้องประชุม  อาคารอำนวยการ โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที 21 เพื่อให้นักศึกษาฝึกฝน เรียนรู้ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี มีสุข

 

  • 10609436_793424492_n
  • 10989158_7938206973_n
  • 11038006_799869274956_n
  • 11100091_793820600
  • 11124552_79383135142541_n
  • 13707_71625895414409788_n
  • 21161_7938205012114738692_n

 

 

kamagra dublin kamagra gel ireland kamagra jelly ireland kamagra ireland viagra ireland viagra dublin vardenafil generic uk vardenafil uk kamagra australia super kamagra australia kamagra oral jelly perth kamagra sydney kamagra jelly kamagra melbourne kamagra jelly australia kamagra jelly kamagra australia viagra brisbane viagra melbourne Viagra sydney