การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา 2560 23-24 ธันวามคม 2560

บุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ ห้องแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา และ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร อนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง "การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558"  และ รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรเข้าสู่คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อเผยแพร่ขึ้นทะเบียน TQR" ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป

  • 1216321
  • 3557581
  • 5094378
  • 6082421
  • 6314093
  • 6845718
  • 8757245
 
 
 

 
kamagra dublin kamagra gel ireland kamagra jelly ireland kamagra ireland viagra ireland viagra dublin vardenafil generic uk vardenafil uk kamagra australia super kamagra australia kamagra oral jelly perth kamagra sydney kamagra jelly kamagra melbourne kamagra jelly australia kamagra jelly kamagra australia viagra brisbane viagra melbourne Viagra sydney