โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติสำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 2561

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติสำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560

 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติสำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 โดยมีวิทยากรคือ รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร วิทยากรประจำเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน และ คุณพีณา จันทะแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ การพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านเลขานุการของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพและทำหน้าที่เลขานุการของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ได้อย่างมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและผู้สนใจ จำนวน 40 คน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

  • 1640500
  • 2529001
  • 3404200
  • 6928864
  • 8085486
  • 8153951

 

 

 

 
kamagra dublin kamagra gel ireland kamagra jelly ireland kamagra ireland viagra ireland viagra dublin vardenafil generic uk vardenafil uk kamagra australia super kamagra australia kamagra oral jelly perth kamagra sydney kamagra jelly kamagra melbourne kamagra jelly australia kamagra jelly kamagra australia viagra brisbane viagra melbourne Viagra sydney