โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 9-10 มีนาคม 2561

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรนี้ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรมาแล้ว รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยมีวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร อนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ สกอ. และ รองศาสตราจารย์ลิลลี่ กาวีต๊ะ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
​     การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รวมถึงเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 ให้มีความพร้อมเป็นผู้ประเมินและประเมินอย่างมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน จัดขึ้น ณ ห้องห้วยน้ำขาว โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่

  • 0309142704_4704928
  • 42702_4860781
  • 80309142702_5682270
  • 9142700_6831659
  • 9142701_5749888

 
 
kamagra dublin kamagra gel ireland kamagra jelly ireland kamagra ireland viagra ireland viagra dublin vardenafil generic uk vardenafil uk kamagra australia super kamagra australia kamagra oral jelly perth kamagra sydney kamagra jelly kamagra melbourne kamagra jelly australia kamagra jelly kamagra australia viagra brisbane viagra melbourne Viagra sydney