โครงการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2560

โครงการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2560

บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2560 โดยมีวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรด้านประกันคุณภาพของแต่ละคณะได้มีความรุู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถจัดทำเอกสารต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อให้หลักสูตรมีผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง มีคุณภาพ สามารถนำไปเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดพร้องรับการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการจาก สกอ. ต่อไป โดยโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2561 มี ณ ห้องประชุมฮอลล์ 2 สวนพฤษศาสตร์ทวีชล จ.เชียงใหม่

  • 031
  • 29791013_1605457
  • 30261568_1608
  • 3051615
  • 31442722519977
  • 896719
  • 907
kamagra dublin kamagra gel ireland kamagra jelly ireland kamagra ireland viagra ireland viagra dublin vardenafil generic uk vardenafil uk kamagra australia super kamagra australia kamagra oral jelly perth kamagra sydney kamagra jelly kamagra melbourne kamagra jelly australia kamagra jelly kamagra australia viagra brisbane viagra melbourne Viagra sydney