โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมนักศึกษา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ บัณฑิต 3D ตามความเหมาะสม

 

  • 34414313_1664703220244215_6839992622996520960_n
  • 34442895_166
  • 34502224_1664
  • 34503498_166470
  • 345376346410090496
  • 34909194(1)
kamagra dublin kamagra gel ireland kamagra jelly ireland kamagra ireland viagra ireland viagra dublin vardenafil generic uk vardenafil uk kamagra australia super kamagra australia kamagra oral jelly perth kamagra sydney kamagra jelly kamagra melbourne kamagra jelly australia kamagra jelly kamagra australia viagra brisbane viagra melbourne Viagra sydney