ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา
  ประสานความร่วมมือ   สร้างมาตรฐาน   งานประกันคุณภาพการศึกษา


วิสัยทัศน์ (Vision)

  เป็นกลไกเชื่อมโยง สร้างสรรค์และพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล


พันธกิจ (Mission) 

 

1. สร้างความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย นำระบบประกันคุณภาพไปใช้ เพื่อให้เกิดกลไกในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุนการดำเนินงานการประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ.  สมศ. และ ก.พ.ร.
3. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการประกันคุณภาพภายในและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. พัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

kamagra dublin kamagra gel ireland kamagra jelly ireland kamagra ireland viagra ireland viagra dublin vardenafil generic uk vardenafil uk kamagra australia super kamagra australia kamagra oral jelly perth kamagra sydney kamagra jelly kamagra melbourne kamagra jelly australia kamagra jelly kamagra australia viagra brisbane viagra melbourne Viagra sydney